Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horné Lefantovce - okres NitraHľadať
 
 

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

Prihlásenie na trvalý pobyt
Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník
Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť jeho splnomocnený zástupca.
Potrebné doklady:
Vlastník bytu /domu/
- platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, list vlastníctva
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
- platný občiansky preukaz, oznámenie o uzavretí manželstva, u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
Nájomca bytu/domu/
- platný občiansky preukaz, nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti
- platný občiansky preukaz, písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti a list vlastníctva k danej nehnuteľnosti.
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu potvrdenie o štátnom občianstve.

Prihlásenie na prechodný pobyt
Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní /max.5 rokov/. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť /vráti potvrdenie o hlásení pobytu/.
Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť platný občiansky preukaz a také isté doklady ako sú potrebné pri hlásení trvalého pobytu.

Zrušenie trvalého pobytu
Vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi v jeho nehnuteľnosti hlásených. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu pri nájomnej zmluve na dobu neurčitú. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

Vycestovanie občana do zahraničia
V prípade občana, ktorý má trvalý pobyt na území SR a pripravuje sa na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni jeho trvalého pobytu. Pri tomto hlásení uvádza štát, miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Zákaz poskytovania údajov
Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste jeho pobytu.. Vo vyhlásení sa uvedenie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov a táto nesmie byť dlhšia ako tri roky.

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa
Fyzické alebo právnické osoby môžu požiadať ohlasovňu o oznámenie miesta pobytu obyvateľa. Žiadosť musí byť podaná písomne s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, čísla občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho jeho totožnosť, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť a odôvodnenie žiadosti.
Za každé poskytnutie informácie o mieste pobytu sa vyberá správny poplatok podľa položky 8 prílohy k zákonu č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov /5 €/.

Potvrdenie o pobyte
Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o pobyte. Pri žiadosti o vydanie potvrdenia je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok vo výške 5 € /položka 8 prílohy k zákonu č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov/
Od poplatkov sú oslobodené právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 zákona 145/1995 Z.z.

Tlačivá
Tlačivá potrebné k hláseniu pobytu sú k dispozícii na obecnom úrade u p.Hrmovej.

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka