Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horné Lefantovce - okres NitraHľadať
 
 

Chronologický prehľad

Písomné záznamy

1113 – prvá písomná zmienka o obci
1218 – písomná zmienka o prvom farskom kostole sv.Martina
1255 – obec Lefantovce vlastní rodina Lefantovských
1291 – písomne zaznamenaná existencia vinohradov v obci
1355 – prvý krát sa spomína osada sv.Ján Krstiteľ
1369 – na území osady sv.Ján Krstiteľ je postavený Paulínsky kláštor
1431 – podľa legendy kráľ Žigmund napojil svojho koňa z prameňa. Lokalita sa podnes volá Kráľovská.
1432 – Ján z Lefantoviec dokončil rukopis kalendára, ktorý je najstarším dochovaným kalendárom s ikonografiou pracovných činností na Slovensku
1530 – do kláštora sa pred tureckými nájazdami sťahujú príslušníci paulínskej rehole
1614 – rodina Jaklin, získala majetky v Horných Lefantovciach
1618 – výstavba renesančného kaštieľa na mieste vodného hradu
1633 – posledná zmienka o príslušníkoch rodu Lefantovských v Lefantovciach
1636 – 1687 – výstavba opevnenia kláštora
1663 – 1664 – obec je v súpise obcí podriadených Turkom
1708 – v kláštore sa plukovník kurucov Očkay dohodol s generálom Pálfym a prešiel na stranu cisárskych vojsk
1713 – v obci bola zriadená škola
1742 – Matej Bel v notíciách opisuje Horné Lefantovce
1757 – v obci sa varilo pivo /dodnes sa ulica volá Pivovarská/
1760 – v kláštore je zriadená lekáreň
1774 – prestavba gotického kláštorného kostola v barokovom slohu. Cyklus piatich fresiek od J.Bergla zobrazuje výjavy zo života sv.Jána Krstiteľa
1782 – cisár Jozef II. zrušil paulínsku reholu t.j. aj kláštor v Horných Lefantovciach
1792 – v Horných Lefantovciach sa narodil Vojtech Bartakovič – Jágerský arcibiskup
1808 - výstavba nového farského kostola sv.Martina
1809 – v budove kláštora je zriadená nemocnica pre Napoleonových vojakov – prevažne Poliakov
1884 – založená stará gaštanica
1894 – obyvatelia osady sv.Ján Krstiteľ sú presťahovaní do obce, Osada zaniká
        – prestavba veľkého kaštieľa do dnešnej podoby


 

Udalosti a aktivity obce

1902 – zriadený poštový úrad
1912 – zavedený telefón a elektrina
1914 – 1918 – v I.svetovej vojne padlo 28 našich občanov
1924 – nové zmeny na farskom kostole /pôvodné boli počas l.sv.vojny zrekvirované/
1928 – postavený pomník obetiam obetiam 1. svetovej vojny
1932 – zriadená žandárska stanica
1944 – v lesoch v okolí obce prestrelky medzi partizánmi a nemeckými vojskami
1945 – 30.marca oslobodili obec vojská 2.UF /53A, 227 s.d./
1945 – v druhej svetovej vojne zahynulo 7 občanov z Lefantoviec
1946 – v obci zriadená materská škola (MŠ)
1948 – vo veľkom kaštieli zriadený liečebný ústav tuberkulózy
1950 – založené poľovnícke združenie
1957 – založené Jednotné roľnícke družstvo
1960 – postavený nový liečebný pavilón na liečenie tuberkulózy
1962 – založená telovýchovná jednota – futbalové mužstvo
1965 – založená nová gaštanica
        – postavená nová škola s telocvičňou
1976 – 1.1. – zlúčenie obcí Horné Lefantovce a Dolné Lefantovce – spoločný názov Lefantovce do 31.12.2002
1984 – ukončená rekonštrukcia malého kaštieľa
1989 – verejné zhromaždenie občanov, vznik VPN
1990 – prvé voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva
1992 – začiatok plynofikácie obce
1993 – výmena strešnej krytiny na kaštieli v obci (kultúrny dom)
1994 – prvá nájomná zmluva na renesančný kaštieľ (Poľovnícky zámok)
1995 – plynofikácia šatní TJ
1996 – začiatok prác na údržbe cintorína
1997 – kolaudácia celého plynovodu v obci
        – zakúpenie a oprava budovy pre poštový úrad
        – plynofikácia farského kostola
1998 – prijatie erbu, pečate a vlajky obce Lefantovce
        – slávnosti k 885. výročiu prvej písomnej zmienky o obci a vydanie monografie "Lefantovce 1113 - 1998"
        – výstavba prístrešku nad prameňom na Parkovej ulici
        – plynofikácia kotolne základnej školy (ZŠ)
1999 – rekonštrukcia a prístavba domu smútku
        – kolaudácia a posviacka novej farskej budovy
2000 – projekt a realizácia dopravného značenia v obci
2001 – oprava a údržba miestnych komunikácií
2002 – slávnostné otvorenie neskorobarokového kaštieľa v strede obce po rekonštrukcii – nového sídla obecného úradu (OcÚ), kultúrneho domu, knižnice a klubovne spoločenských organizácií
2003 – od 1.1. vznikli dve samostatné obce Horné Lefantovce a Dolné Lefantovce
        – prijatie erbu a pečate obce Horné Lefantovce
        – začiatok používania oficiálnych názvov ulíc v obci
        – založenie klubu dôchodcov v obci
        – položená nová krytina na streche budovy ZŠ
2004 – generálna oprava sociálnych zariadení v ZŠ
        – zakúpenie nového inventáru pre obecnú knižnicu
2005 – oprava statickej poruchy na telocvični ZŠ
        – položená nová strešná krytina na budove telocvične a budove MŠ a kuchyne
        – nové chodníky, rozvod vody a osvetlenie cintorína
        – nové úsporné verejné osvetlenie obce
        – nové brány na cintoríne a oplotenie
2006 – reštaurovaná socha sv. Jozefa na cintoríne a posvätený nový hlavný kríž
        – nové chodníky, lavičky a osvetlenie cintorína
        – spracovaný nový územný plán obce
2007 – začiatok výstavby vodovodu
        – nové verejné osvetlenie pri bytovkách na Svätojánskej ulici (ústav)
        – vybudovanie prípojky pre kanalizačný zberač z Horných a Dolných Lefantoviec v Koniarovciach
2008 – začiatok výstavby kanalizácie a vodovodného privádzača Koniarovce - Horné Lefantovce
        – slávnostná sv. omša a kultúrny program k 200. výročiu postavenia a posvätenia Farského kostola sv.             Martina
        – zakúpenie 5 ks nových veľkoobjemových kontajnerov na separovaný zber (cintorínsky odpad,                       objemový odpad, stavebný odpad, sklo)
        – detské ihrisko pri MŠ z dotácie SPP a rozpočtu obce
        – nové súsošie Najsvätejšej Trojice so stĺpom (pred kostolom) z rozpočtu obce, podľa zachovaných
           fotografií súsošia, ktoré bolo zničené nešťastnou náhodou v r. 1984 - vyhotovil akademický sochár
           Milan Marciňa
        – založený spevácky súbor Baránek
        – nový bezdrôtový rozhlas v obci
2009 – pokračovanie vo výstavbe vodovodu a kanalizácie v obci na Hlavnej ulici, Sadovej ulici a Farskej
            ulici
        – výstavba viacúčelového ihriska pri OcÚ s  umelou trávou a osvetlením
        – konsekrácia Farského kostola sv. Martina
        – 53. ročník cysklistických pretekov "Okolo Slovenska" s medzinárodnou účasťou cyklistov,
           štart 4. etapy z Horných Lefantoviec do Ilavy z areálu bývalej špecializovanej nemocnice
           v Horných Lefantovciach
        – reštaurovanie súsošia na pomníku obetiam 1. svetovej vojny - akademický sochár Milan
           Marciňa
        – premiestnenie pomníka obetí 2. svetovej vojny do areálu pomníka 1. svetovej vojny - spolu tvoria
           "Park obetí svetových vojen"
        – zmena organizácie ZŠ (zostali ročníky 1. - 4.)
        – digitalizácia správy cintorínov
2010 – výstavba chodníkov na Hlavnej ulici
        – veľké prívalové dažde spôsobili záplavy v obci na okrajových uliciach Lesná, Okružná, Poštová,
           Veľká, Družstevná, Mariánska
         – občania na výzvu OcÚ kopali jarky a budovali prekážky proti prieniku prívalovej vody do Okružnej,
            Mariánskej a Poštovej ulice
        – spodná voda zaplavila pivnice rodinných domov a spôsobila značné škody hlavne na elektrických a
           vykurovacích zariadeniach občanov
        – zriadenie obecného webového sídla
2011 – kolaudácia prívodného potrubia vodovodu Koniarovce - Horné Lefantovce a rozvodného
           potrubia vodovodu na uliciach Sadová, Farská a časti Hlavnej ulice
        – budovanie protipovodňových rigolov okolo obce v časti "Pipasár", "Háš" a na Lesnej ulici
        – dodanie projektov na vodovodné prípojky a ich realizácia (napojila sa ZŠ, MŠ, školská
           kuchyňa, OcÚ a občania)
        – otvorenie detského ihriska pri OcÚ
        – rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni
        – potravinová pomoc z EÚ do obce a jej rozdelenie sociálne odkázaným občanom (67 osôb,
           na každého 20 kg múky a 20 kg cestovín)
        – vybudované chodníky na Farskej ulici
        – postavená lávka pre peších vedľa mosta na Hlavnej ulici
2012 – úhrada nákladov za kanalizáciu na Sadovej ulici
        – inštalácia cestných zrkadiel na križovatkách pri ZŠ a pri trafostanici
        – kolaudácia nového vykurovacieho rozvodu v telocvični ZŠ a nových samostatných kotolní v telocvični ZŠ a v MŠ
2013 – slávnosti k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o obci
        – inštalácia bezpečnostného kamerového systému s kamerami pri ZŠ, obecnom úrade a na cintoríne
        – osadenie dvoch nových presklených čakární na zastávkach autobusu
        – pracovala komisia pre register obnovenej evidencie pôdy (ROEP)
        – v obci začala pôsobiť základná umelecká škola Heleny Madariovej, 1x týždenne v popoludňajších hodinách
2014 – rozšírenie siete chodníkov na cintoríne
        – doplnenie lavičiek na cintoríne a v obci
        – spomaľovacie prahy pre bezpečnosť chodcov inštalované na Farskej ulici
        – výstavba a začiatok kolaudácie vodovodu v Pivovarskej ulici a Veľkej ulici
        – rekonštrukcia strechy na šatniach TJ z rozpočtu obce
        – zriadenie a vybavenie klubovne pre seniorov v obci v budove OcÚ
        – poskytnutie nenávratnej dotácie z rozpočtu obce pre Farský úrad na záchranu vitrážnych okien z roku 1904 vo farskom kostole
        – rozdané nádoby občanom - 3 ks na separovanie papiera, plastov a bioodpadu
        – doplnenie detského ihriska pri OcÚ o kolotoč
        – rozšírenie verejného osvetlenia na Lesnej ulici
        – výmena okien na spálni detí v MŠ
        – zriadená dočasná skládka trávnatého a drevnatého odpadu
        – spracovaný projekt a vydané stavebné povolenie na oddychovú zónu v strede obce
        – spracovaný projekt na zabezpečenie statiky a výmeny strešnej krytiny na budove OcÚ a kultúrneho domu


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka